2022 Sürdürülebilirlik Raporu –
GRI içerik endeksi

Kullanım beyanı

MSC Mediterranean Shipping Company, bu GRI içerik endeksinde alıntılanan bilgileri, Global Reporting Initiative (GRI) Standartları'na atfen 1 Ocak-31 Aralık 2022 dönemi için bildirmiştir. Bu içerik endeksi, MSC'nin 2022 Sürdürülebilirlik Raporu'ndaki açıklamaların konumunu belirtir. Nicel GRI göstergelerinin bir özetini Raporun 122. sayfasındaki "Performansımız" bölümünde bulabilirsiniz.

Kullanılan GRI 1 GRI 1: Temel Bilgiler 2021

GRI 2: Genel Açıklamalar 2021

İFŞA

KONUM | NOTLAR

2-1 Kurumsal bilgiler

MSC Yük Bölümü

2-2 Kuruluşun sürdürülebilirlik raporlamasına dahil edilen tüzel kişiler

Metodoloji Notu

2-3 Raporlama süresi, sıklığı ve temas noktası

Metodoloji Notu

İletişim

2-4 Bilgilerin yeniden ifade edilmesi

Performansımız

Metodoloji Notu

2-5 Harici güvence

Güvence Beyanı

2-6 Faaliyetler, değer zinciri ve diğer iş ilişkileri

MSC Yük Bölümü

Dünyanın her yeriyle bağlantı kurma

Nasıl değer oluştururuz?

Toplu eylemler aracılığıyla zorlukların üstesinden gelme

2-7 Çalışanlar

Performansımız

2-8 Çalışan olmayan işçiler

Performansımız

2-9 Yönetim yapısı ve düzeni

Yönetim çerçevemiz

2-10 En yüksek kademedeki idari organın aday gösterilmesi ve seçilmesi

Yönetim çerçevemiz

2-11 En yüksek kademedeki idari makam

Yönetim çerçevemiz

2-12 En yüksek kademedeki idari organın etkilerin yönetilmesini denetlemedeki rol

Yönetim çerçevemiz

2-13 Etkilerin yönetilmesi sorumluluğunun delegasyonu

Yönetim çerçevemiz

2-14 En yüksek kademedeki idari makamın sürdürülebilirlik raporlamasındaki rolü

Yönetim çerçevemiz

İlerlemeyi desteklemek için paydaşlarla etkileşimde bulunma

2-15 Çıkar çatışmaları

İşletmemizin tamamında dürüstlüğü benimseme

Daha fazla bilgi: MSC İş Davranış Kuralları

2-16 Önemli endişelerin iletilmesi

İşletmemizin tamamında dürüstlüğü benimseme

Daha fazla bilgi: MSC İş Davranış Kuralları

2-22 Sürdürülebilir gelişim stratejisi beyanı

Grup Başkanımızın konuşması

CEO beyanı

Sürdürülebilirlik yol haritamızın sunulması

2-23 Politika taahhütleri

İşletmemizin tamamında dürüstlüğü benimseme

Daha fazla bilgi: MSC İş Davranış Kuralları

2-24 Politika taahhütlerini benimseme

Yönetim çerçevemiz

İşletmemizin tamamında dürüstlüğü benimseme

Yaptığımız her işin merkezine insan haklarını yerleştiriyoruz

Daha fazla bilgi: MSC İş Davranış Kuralları

2-25 Olumsuz etkileri düzeltecek süreçler

Kapsayıcı, çeşitli ve adil bir iş gücüne değer verme

İşletmemizin tamamında dürüstlüğü benimseme

2-26 Tavsiye alma ve endişeleri dile getirme mekanizmaları

Kapsayıcı, çeşitli ve adil bir iş gücüne değer verme

İşletmemizin tamamında dürüstlüğü benimseme

2-28 Dernek üyelikleri

Toplu eylemler aracılığıyla zorlukların üstesinden gelme

2-29 Paydaş etkileşimine yaklaşım

İlerlemeyi desteklemek için paydaşlarla etkileşimde bulunma


GRI 3: Önemli Konular 2021

AÇIKLAMA

KONUM | NOTLAR

3-1 Önemli konuları belirleme süreci

Önemli konuları birbirine bağlama ve entegre etme

3-2 Önemli konuların listesi

Önemli konuları birbirine bağlama ve entegre etme

3-3 Önemli konuların yönetimi

Önemli konuları birbirine bağlama ve entegre etme


GRI 205: Yolsuzlukla Mücadele 2016

AÇIKLAMA

KONUM | NOTLAR

205-2 Yolsuzlukla mücadele politikaları ve prosedürleri hakkında iletişim ve eğitim

Dinamik bir düzenleme ortamına uyum sağlama

Daha fazla bilgi: MSC İş Etiği Kuralları


GRI 206: Rekabeti Önleyen Davranışlar 2016

AÇIKLAMA

KONUM | NOTLAR

206-1 Rekabeti önleyen davranışlar, antitröst ve tekel uygulamalarına yönelik yasal işlemler

Daha fazla bilgi: MSC İş Etiği Kuralları


GRI 302: Enerji 2016

AÇIKLAMA

KONUM | NOTLAR

302-1 Kuruluş içindeki enerji tüketimi

Performansımız

302-3 Enerji yoğunluğu

Enerji verimliliğine odaklanmaya devam etme

Performansımız

302-4 Enerji tüketimini azaltma

Enerji verimliliğine odaklanmaya devam etme

Performansımız


GRI 303: Su ve Akışkanlar 2018

AÇIKLAMA

KONUM | NOTLAR

303-3 Su çekilmesi

Performansımız

303-4 Su boşaltma

Performansımız


GRI 304: Biyoçeşitlilik 2016

AÇIKLAMA

KONUM | NOTLAR

304-2 Faaliyetler, ürünler ve hizmetlerin biyoçeşitlilik üzerindeki önemli etkileri

Okyanuslarımızı eski haline getirme ve koruma

Biyoçeşitliliği ve su altındaki ve karadaki yaşamı koruma

Etkilerimizi yönetme

304-3 Korunan ve eski haline getirilen doğal yaşam alanları

Biyoçeşitliliği ve su altındaki ve karadaki yaşamı koruma

304-4 Faaliyetlerin etkilediği alanlarda doğal yaşam alanları bulunan, IUCN Kırmızı Listesi'ndeki ve ulusal koruma altına alınan türler listesindeki türler

Deniz yaşamını koruma


GRI 305: Emisyonlar 2016

AÇIKLAMA

KONUM | NOTLAR

305-1 Doğrudan (Kapsam 1) sera gazı emisyonu

Performansımız

305-2 Enerji dolaylı (Kapsam 2 ) sera gazı emisyonu

Performansımız

305-3 Diğer dolaylı (Kapsam 3) sera gazı emisyonu

Performansımız

305-4 Sera gazı emisyonu yoğunluğu

Enerji verimliliğine odaklanmaya devam etme

Performansımız

305-5 Sera gazı emisyonunu azaltma

Enerji verimliliğine odaklanmaya devam etme

305-7 Azot oksitler (NOx), kükürt oksitler (SOx) ve diğer önemli hava emisyonları

Performansımız


GRI 306: Atık 2020

AÇIKLAMA

KONUM | NOTLAR

306-1 Atık üretme ve atıkla ilgili önemli etkiler

Atığı en aza indirme ve yönetme

306-2 Atıkla ilgili önemli etkileri yönetme

Atığı en aza indirme ve yönetme

306-3 Üretilen atık

Performansımız


GRI 403: İş Sağlığı ve Güvenliği 2018

AÇIKLAMA

KONUM | NOTLAR

403-1 İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi

İnsan hakları çalışmalarını ilerletmek için paydaşlarla etkileşimde bulunma

Çalışanlarımızın sağlığını ve güvenliğini koruma

Daha fazla bilgi: MSC İş Etiği Kuralları

403-5 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili işçi eğitimi

Çalışanlarımızın sağlığını ve güvenliğini koruma

403-6 İşçi sağlığını destekleme

Daha fazla bilgi: MSC Modern Kölelik Şeffaflık Beyanları

403-7 Doğrudan iş ilişkileriyle bağlantılı olan iş sağlığı ve güvenliği etkilerini engelleme ve azaltma

Çalışanlarımızın sağlığını ve güvenliğini koruma

403-9 İşle ilgili yaralanmalar

Performansımız


GRI 404: Eğitim ve Öğrenim 2016

AÇIKLAMA

KONUM | NOTLAR

404-1 Her yıl çalışan başına düşen ortalama eğitim saati

Performansımız

404-2 Çalışan becerilerini geliştirme programları ve geçiş yardımı programları

İş gücümüzü geleceğe hazırlama

404-3 Düzenli performans ve kariyer gelişimi değerlendirmesi alan çalışanların yüzdesi

Performansımız


GRI 405: Çeşitlilik ve Eşit Fırsat 2016

AÇIKLAMA

KONUM | NOTLAR

405-1 İdari organların ve çalışanların çeşitliliği

Performansımız

Daha fazla bilgi: MSC İş Etiği Kuralları


GRI 406: Ayrımcılık Yapmama 2016

AÇIKLAMA

KONUM | NOTLAR

406-1 Ayrımcılık olayları ve gerçekleştirilen düzeltici eylemler

Daha fazla bilgi: MSC İş Etiği Kuralları


GRI 407: Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Yapma Özgürlüğü 2016

AÇIKLAMA

KONUM | NOTLAR

407-1 Örgütlenme ve toplu pazarlık yapma özgürlüğünün risk altında olabileceği faaliyetler ve tedarikçiler

Daha fazla bilgi: MSC İş Etiği Kuralları


GRI 408: Çocuk İşçiliği 2016

AÇIKLAMA

KONUM | NOTLAR

408-1 Çocuk işçiliği açısından ciddi risk altında olan faaliyetler ve tedarikçiler

Daha fazla bilgi: MSC İş Etiği Kuralları


GRI 409: Zorla veya Zorunlu Çalıştırma 2016

AÇIKLAMA

KONUM | NOTLAR

GRI 409: Zorla veya Zorunlu Çalıştırma 2016

Daha fazla bilgi: MSC İş Etiği Kuralları

MSC Modern Kölelik Şeffaflık Beyanları


GRI 418: Müşteri Gizliliği 2016

AÇIKLAMA

KONUM | NOTLAR

418-1 Müşteri gizliliği ihlalleri ve müşteri verilerinin kaybedilmesiyle ilgili doğrulanmış şikayetler

Güvenlikle ilgili olarak gelecekte karşılaşacağımız zorluklara hazırlanma

Daha fazla bilgi: MSC İş Etiği Kuralları